Scroll Top
LA RESPONSABILITAT DELS SOCIS DAVANT ELS DEUTES SOCIALS – LIQUIDACIÓ DE LA COOPERATIVA I CONCURS DE CREDITORS
Davant les conseqüències produïdes per la pandèmia global, el legislador espanyol ha introduït modificacions legals, especialment en matèria concursal i quant a la situació d’insolvència d’una cooperativa amb l’objectiu de protegir la continuïtat de les empreses i pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia.

LA RESPONSABILITAT DELS SOCIS DAVANT ELS DEUTES SOCIALS – LIQUIDACIÓ DE LA COOPERATIVA I CONCURS DE CREDITORS

Davant les conseqüències produïdes per la pandèmia global, el legislador espanyol ha introduït modificacions legals, especialment en matèria concursal i quant a la situació d’insolvència d’una cooperativa amb l’objectiu de protegir la continuïtat de les empreses i pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia.

En aquest article, analitzem un dels principals canvis introduïts consistent en la no obligació de sol·licitar concurs voluntari fins al 31 de desembre de 2021 i les seves conseqüències formals sobre la responsabilitat dels socis davant els deutes socials de la cooperativa.


La situació d’insolvència empresarial en període de pandèmia

L’inici de la covid-19 va coincidir amb el període d’entrada en vigor del text refós de la Llei Concursal (d’ara endavant TRLC), de 5 de maig, l’objectiu del qual era reorganitzar i aclarir les modificacions que havia sofert la regulació del procediment concursal durant els últims anys.

A aquest context d’harmonització en l’àmbit concursal i, per tant, en la regulació de la insolvència d’una empresa, s’han sumat les mesures urgents i modificacions realitzades a conseqüència de la covid-19:

  • El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, va introduir les primeres mesures dirigides a reduir els efectes de la crisi sanitària en la viabilitat de les empreses, interrompent i ajornant l’obligació de sol·licitar el concurs de creditors d’aquelles societats que es trobaven en estat d’insolvència, mentre no cessés l’estat d’alarma.
  • A aquest Reial decret llei li van succeir uns altres com el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia que, entre altres mesures, va ajornar el deure de sol·licitar la declaració de concurs fins al 31 de desembre de 2020.
  • Amb la desaparició de l’estat d’alarma, la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la covid-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, que va mantenir la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors fins al 31 de desembre de 2020; el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, que va prorrogar aquesta mesura fins al 14 març de 2021.
  • El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que prorroga aquesta obligació fins al 31 de desembre de 2021.


El tancament cooperatiu. Dissolució, liquidació i concurs de creditors

L’article 108 de la Llei 18/2015 de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya (LCoopCat) recull que “a les societats cooperatives els és aplicable la legislació concursal de l’Estat” emmarcant el procés concursal cooperatiu en el TRLC.

El concurs de creditors voluntari  és l’opció en l’escenari d’insolvència immediata, pel qual la cooperativa no pot fer front a les seves obligacions imminents i la seva massa passiva és superior a la seva massa activa. És el mecanisme legal que permet als administradors de la cooperativa (consell rector) eludir les responsabilitats directes sobre els deutes generats per l’activitat cooperativitzada.

Si la cooperativa pateix una situació adversa, però pot fer front als resultats negatius i pot respondre els deutes amb tercers, no és obligatori la declaració de concurs voluntari. Es pot optar per continuar l’activitat per superar la situació negativa present o acordar en assemblea general la dissolució i liquidació de la cooperativa. 

Les causes de dissolució de les cooperatives estan recollides en l’article 108 de la LCoopCat. En l’àmbit econòmic només recull la causa de dissolució  quan es redueix el capital social per sota del capital escripturat de la cooperativa i juntament amb el que exposa l’article 5 de TRLC, “el deutor haurà de sol·licitar la declaració de concurs dins dels dos mesos següents a la data en que hagués conegut o hagut de conèixer l’estat d’insolvència actual”, són els dos indicadors clau per evitar que la  insolvència de la cooperativa pugui finalitzar en derivació de responsabilitat contra els membres del consell rector de la societat.

Si la situació no és reconduïble i la continuïtat de l’activitat no és possible, ens trobem davant tres escenaris on el factor “deutes amb tercers” marcarà el camí a seguir.

Es pot resumir en el següent quadre:

DEUTES AMB TERCERSACTUACIÓ
NoDissolució i liquidació simultània
Si, però podem fer front mitjançant un tancament ordenat o ampliació d’aportacionsDissolució i liquidació en dos actes diferenciats temporalment
Si, i una situació d’insolvència actual o imminentConcurs de creditors voluntari


El consell rector en especial i els socis en general,  tenen el deure de comprovar si la cooperativa té o tindrà, una vegada superada la pandèmia, un valor en funcionament superior al valor de liquidació en el moment de realitzar l’anàlisi.

De conformitat amb els articles 444 i 445 TRLC, i com a novetat respecte a l’anterior text, poden veure’s afectats per la insolvència d’una empresa no sols els membres del consell rector, sinó també els directors o gerents o altres alts càrrecs que ostentin aquest lloc en els dos últims anys.

 

​​Conclusions davant la insolvència d’una cooperativa

Com a primera conclusió, en el context econòmic i legal marcat per la covid-19, per a saber si davant una situació d’insolvència d’una cooperativa actual o imminent has de presentar concurs voluntari, cal realitzar una anàlisi de la viabilitat de la teva empresa.

Davant la voluntat del legislador, en el cas que l’avaluació conclogui que es deu a una situació temporal i transitòria produïda per la pandèmia, està dispensat de presentar concurs fins al 31 de desembre de 2021, tenint fins llavors com a marge per a restablir la situació patrimonial de la cooperativa.

No obstant això, si es determina que existeixen altres factors no relacionats amb la covid-19 i l’impacte de la pandèmia que han provocat l’estat d’insolvència d’una cooperativa, o que la situació d’insolvència, fins i tot sent causada pels efectes de la situació actual, resulta inviable, és obligatori presentar concurs voluntari de creditors en el degut termini per a evitar incórrer en responsabilitat.

És per això que davant l’inici de la” segona nova normalitat” i l’estabilització de la situació pandèmica, és important treballar en una projecció i estudi de viabilitat per poder entendre la situació actual de la nostra organització, i des de FACTO, amb el nostre equip de consultors econòmics i jurídics,  us podem ajudar en aquesta tasca per evitar dificultats i situacions complexes no desitjables.

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.