Scroll Top
ÈTICA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA, CAP A UNA COMPRA PÚBLICA MÉS RESPONSABLE?
El passat dia 9 de novembre es va publicar l’Acord GOV/226/2023, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Codi ètic i de conducta en la contractació pública i es crea la Comissió d’Ètica en la Compra Pública a Catalunya.

Ètica i contractació pública, cap a una compra pública més responsable?

Avançant cap a una Compra Pública més Responsable

En el següent article analitzem el nou Codi Ètic i de Conducta en la Contractació Pública a Catalunya. Destaquem les principals recomanacions, com ara la publicació del pla de contractació i la consideració de criteris ètics en la selecció d’ofertes. 

El passat dia 9 de Novembre es va publicar l’Acord GOV/226/2023, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Codi ètic i de conducta en la contractació pública i es crea la Comissió d’Ètica en la Compra Pública a Catalunya.

Aquest acord consisteix en l’establiment d’un codi ètic adreçat a totes aquelles persones que poden intervenir des de l’administració pública en processos de contractació com alts càrrecs, els càrrecs electes, el personal directiu del sector públic, el personal funcionari, etc.

Introdueix principis, valors ètics, normes de conducta i bones pràctiques que han de regir l’actuació de totes les persones que participen en els procediments de compra pública d’on destaquen:

  • Contractació programada: més enllà de l’obligació de publicació del pla de contractació preferentment durant l’últim trimestre de l’any, es considera una conducta recomanable publicar també aquesta informació, amb un format de cerca o visor.
  • Contractació menor: potenciar els contractes menors amb concurrència oberta i es considera una conducta recomanable evitar la tramitació de contractes per imports molt propers als llindars establerts per als contractes menors.
  • Divisió del contracte en lots: es considera una pràctica recomanable, limitar el nombre de lots als quals un mateix licitador pot presentar oferta i/o el nombre de lots que es puguin adjudicar a cada licitador, amb la finalitat d’afavorir la concurrència i la participació de les pimes, i evitar l’acumulació de tots o de la major part dels lots a un únic adjudicatari.
  • Consultes preliminars al mercat: es recomana fer consultes preliminars al mercat, a fi que els possibles licitadors puguin conèixer per avançat les necessitats dels compradors públics.
  • Selecció de la millor oferta amb perspectiva estratègica: en el marc de la conducta ètica, la selecció de la millor oferta s’entén en el sentit que les prestacions públiques que es contractin han de ser exemplars en un sentit global, de manera que no només es prengui en consideració el preu, sinó que es tinguin en compte aspectes qualitatius i de millora social, d’impacte de gènere, ambiental i innovadors.

En aquest context, la incorporació d’aquestes recomanacions es poden vincular amb l’avenç cap a una Compra Pública (més) Responsable, entenent aquesta com una estratègia de contractació amb una visió més àmplia que la mera incorporació de clàusules facilitant la planificació, l’obertura de mercats i una major aposta per la qualitat en els criteris de selecció de les adjudicatàries.

Malgrat tot, per incidir de manera efectiva en el desplegament d’una Compra Pública que hauria de ser necessàriament Responsable i amb principis ètics, en termes d’eficiència, qualitat, i retorn social, caldria complementar-la tal com recull la llei 9/2017 amb la facilitació de la concurrència de les organitzacions de l’ESS.

Facilitar l’accés de les entitats i organitzacions de l’Economia Social, que suposen en conjunt l’11% del PIB, hauria de ser un principi i objectiu de l’ètica en la contractació, ja que el seu pes en el si de la contractació pública no correspon a la seva importància en el conjunt de la realitat econòmica.

Per assolir un major equilibri, s’han de vehicular estratègies no només a través de la perspectiva estratègica implementada mitjançant criteris, clausulats o mesures de millora social, sinó també a través de les eines que garanteixin l’adjudicació a organitzacions de l’ESS recollides a la LSCP, com són les reserves de contracte segons les disposicions 4a i 48a, o la incorporació d’obligacions de subcontractació a entitats de l’ESS independentment de la naturalesa de l’adjudicatària.

Des de Facto Cooperativa treballem per impulsar la Compra Pública Responsable. Oferim recursos, formacions i serveis tant a administracions com a organitzacions de l’ESS.  Si voleu més informació, podeu consultar i contactar amb nosaltres a través d’aquest espai web.