Scroll Top
SUBVENCIONS DE PROJECTES I ACTIVITATS A ENTITATS DE L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES SOCIALS
Està oberta la convocatòria 2022 de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, us podeu presentar fins el 4 de maig a les 15:00h.

SUBVENCIONS DE PROJECTES I ACTIVITATS A ENTITATS DE L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES SOCIALS

Està oberta la convocatòria 2022 de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, us podeu presentar fins el 4 de maig a les 15:00h.

Aquesta subvenció està adreçada a entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i establides a Catalunya. La Generalitat de Catalunya compta amb un pressupost total de 19.571.274,14 euros per als projectes subvencionables.

Es subvenciona fins un 85% del cost del projecte (o un import per mòduls pel cas de la línia J) i el  període d’execució de l’acció objecte de la subvenció és l’any natural de presentació de la sol·licitud, és a dir, 2022.

Es convoquen diferents línies per a activitats i projectes, per a entitats per a serveis socials i per programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials. Les línies són les segënts:

 
1. Subvencions a entitats per a activitats i projectes.

B. Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Activitats preventives d’atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).

C. Programes de suport a joves tutelats i extutelats.

C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter anual).

F. Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal (de caràcter anual).

F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).

F.4 Projectes per la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).

F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

L. Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Activitats de foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).

L.2 Activitats de foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

N. Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que estan en situació de vulnerabilitat.

N.1 Projectes d’ajudes econòmiques i prestació de serveis a famílies i a persones que estan en situació de vulnerabilitat (de caràcter anual).

N.2 Projectes de sensibilització contra el malbaratament alimentari (de caràcter anual).

Q. Programes de suport a l’educació en el lleure.

Q.4 Actuacions de suport a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

Q.5 Ajuts a la contractació de monitors i monitores de suport per a la participació d’infants i joves amb discapacitat a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual)

R. Programes d’atenció a persones sense llar en el procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.

R.1 Projectes específics en l’àmbit de l’atenció a persones sense llar en el procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials (de caràcter anual).

T. Programes de prevenció del maltractament a les persones grans, de suport i lluita contra aquesta situació, i de promoció de les persones grans actives.

T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).

T.2 Activitats d’envelliment actiu (de caràcter anual).

 
2. Subvencions per a entitats per a serveis socials.

H. Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d’acompanyament a les famílies amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter anual).

H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).

I. Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc.

I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).

I.2 Serveis d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).

I.3 Serveis d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

I.4 Serveis d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

3.  Subvencions per programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials.

J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que es defineixen a l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental, a persones amb drogodependències o altres addiccions, a persones afectades pel virus VIH/sida o a famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social.

J.20 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors (de caràcter anual).

Per ampliar informació sobre la subvenció podeu consultar les bases (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=895698) i la convocatòria (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924468)

Recordeu que des de Facto oferim serveis per la presentació, tramitació i gestió de subvencions.

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.