Scroll Top
QUAN I COM ES DEMANA UNA SUBVENCIÓ?
Una via de finançament per a les iniciatives de l’Economia Social Solidària (ESS) és, sense cap mena de dubte, el finançament públic, i més específicament, les subvencions.

Una via de finançament per a les iniciatives de l’Economia Social Solidària (ESS) és, sense cap mena de dubte, el finançament públic, i més específicament, les subvencions. Aquestes, a diferència d’ajuts o premis, són una donació dinerària voluntària i eventual de caràcter modal i receptícia destinada a promoure fins o activitats d’interès públic

Quan demanar una subvenció?

Des de Facto, no recomanem comptar amb subvencions com a via principal de finançament. Hem de cercar maneres d’obtenir recursos pel nostre funcionament estructural. Tot i així, és possible demanar una subvenció com a via de cofinançament complementària per algunsdels nostres projectes, activitats o serveis.

Tingueu en compte que les cooperatives sense ànim de lucre tenen el mateix tractament per part de l’administració que les entitats no lucratives.

Com demanar una subvenció?

Les subvencions tenen un cicle de vida específic que cal conèixer i tenir present prèviament abans de sol·licitar-les. Contemplar aquests elements ens facilitarà la tasca:

1Recerca: tenir clar quins són els canals de recerca i obtenció de convocatòries i calendaritzar. És molt recomanable construir un pla de finançament.

2Presentació: revisar bé els terminis i formats de presentació, així com revisar les incompatibilitats i els criteris de valoració. És necessari tenir certificat digital.

3Reformulació: en cas que ens resolguin favorablement una subvenció, si rebem menys ingressos dels sol·licitats és molt recomanable reformular i reajustar el projecte i pressupost als ingressos rebuts (així seran aquests els que justificarem).

4Seguiment: no esperem a finalitzar el projecte per recollir documentació tècnica i econòmica necessària per acreditar el correcte funcionament del projecte. Podeu utilitzar eines com la segmentació comptable.

5Justificació: haureu d’explicar el que heu fet i com heu executat el pressupost presentat. Cal que totes les factures que presenteu continguin les vostres dades fiscals correctes i els comprovants de pagament bancaris. Alerta amb les despeses no subvencionables (indirectes, inversions, etc.).

Altres aspectes importants

Des de Facto, us recomanem planificar la justificació i fer el seguiment econòmic mensual, ja que caldrà que tingueu a mà totes les factures i els comprovants de pagament per tal de poder justificar a què s’ha destinat l’import.

Finalment, de forma general, abans de demanar una subvenció heu de tenir en compte que l’IVA no és subvencionable sempre que la vostra entitat el compensi. També cal saber que,en la majoria de convocatòries les inversions no són subvencionables o, en tot cas, només ho és la part amortitzada durant el període subvencionat.