Scroll Top
Compra Pública Responsable.cat
L’espai sobre Compra Pública Responsable de Facto Cooperativa

Compra Pública Responsable.cat

SERVEIS PER A LA ADMINISTRACIÓ

Des del nostre equip professional treballem per oferir serveis als ens contractants per tal d’agilitzar els procediments de contractació, garantint el compliment legislatiu actual i incorporant mesures de compra pública responsable. Dissenyem estratègies i guies de contractació, elaborem plecs, pressupostos i definim criteris d’adjudicació.

SERVEIS PER A EMPRESES I ENTITATS LICITADORES

Oferim solucions a mida a empreses i entitats independentment dels seus coneixements i experiència en el camp de la contractació pública. Formem a empreses i les acompanyem en tot allò que necessitin en relació a les licitacions: cerca i planificació de licitacions, anàlisi de plecs, proposicions econòmiques, suport jurídic i administratiu, etc.

Els tres eixos de la Compra Pública Responsable

Criteris ètics

Estàndards de transparència i governança. Lluita contra la corrupció. Promoció dels drets humans. Prevenció de l’explotació infantil. Lluita contra la pobresa. Condicions laborables dignes. Respecte a la convencions de la OIT. Comerç just.

Criteris socials

Compliment de la normativa laboral. Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social. Elevar la qualitat de l’ocupació. Prevenció de riscos laborables. Suport a l’economia social.

Criteris ambientals

Eficiència energètica. Reducció d’emissions. Exclusió de substàncies nocives per a la salut i el medi ambient . Estímul al reciclatge de residus. Impuls a la biodiversitat. Incentiu a energies/ tecnologies netes. Gestió ambiental sostenible.