Scroll Top
PAGAMENTS EN EFECTIU. NOUS LÍMITS
El passat 10 de juliol va entrar en vigor a Espanya la nova Llei 11/2021, contra el Frau Fiscal.

PAGAMENTS EN EFECTIU. NOUS LÍMITS

El passat 10 de juliol va entrar en vigor a Espanya la nova Llei 11/2021, contra el Frau Fiscal. Un mecanisme amb el qual es busca establir normes contra les pràctiques d’elusió fiscal i en un escenari de creixement de les criptomonedes així com una pèrdua de força dels diners en efectiu, aquestes dues matèries han estat les que més s’han vist modificades.

A més de regular-se de manera oficial el pagament amb criptomonedes a Espanya, la nova normativa contra el Frau Fiscal ha reduït en un 60% la quantitat total de diners que es pot pagar en metàl·lic en una sola operació. Una reducció que se suma a la que ja es va prendre en 2012, quan es va baixar aquest límit fins a 2.500 euros.

I és que els diners en metàl·lic estan perdent més força i així s’ha vist des de l’inici de la pandèmia. Els pagaments en efectiu són menys higiènics i s’han vist relegats, precisament, per les criptomonedes així com altres nous mètodes de pagament com els bizum o les targetes de crèdit.

Per als pagaments realitzats a partir de l’11 de juliol de 2021 (encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat), els límits de pagaments en efectiu s’han reduït:

Ara el límit general passa a ser de tan sols 1.000 euros.

En cas d’operacions en les quals el pagador sigui un particular resident fora d’Espanya, el límit passa a ser de 10.000 euros.

La multa per incomplir aquesta prohibició continua sent del 25% de l’import pagat en efectiu i Hisenda pot exigir-la tant a qui paga com a qui cobra.

La sanció és solidària, i respondran d’ella tant el pagador com el receptor dels diners, i Hisenda podrà exigir-la-hi tant un com a l’altre.

Hisenda estableix que quedarà exempt de responsabilitat aquell que denunciï l’incompliment de la llei dins dels tres mesos següents al pagament: tingues-ho en compte, perquè si pagues a un empresari o professional una quantitat superior a 1.000 euros, i aquest prestador del servei decideix denunciar-te, Hisenda només ens exigirà la multa a nosaltres i a ell res perquè al primer que presenta la denúncia se l’eximeix de responsabilitat.

Així, s’estableix que s’aplicarà un 25% de la base de la sanció, que serà la quantia del pagament en efectiu. En cas que el pagament hagi estat de 2.000 euros, la sanció serà de 500 euros.

A continuació exposem alguns exemples per tal d’aclarir algunes qüestions habituals que es plantegen sobre els pagaments en efectiu i com hem d’actuar en cada cas:

  • El límit dels 1.000 euros es refereix a l’operació realitzada, amb independència que l’import satisfet en efectiu sigui inferior. Així, en una venda de 1.500 euros en la qual es reben 900 euros en metàl·lic i 600 mitjançant targeta, s’està incomplint la prohibició.
  • Si una operació única es desglossa en dues factures diferents, la limitació ha d’aplicar-se sobre l’import total a satisfer.
  • En operacions de tracte successiu (lloguers, contractes de subministrament, quotes d’assessoria, etc.) ha d’atendre’s al moment en el qual són exigibles els pagaments segons el contracte, així com al seu import. Si el pagament exigible en cada quota (per exemple, la mensualitat del lloguer) és menor a 1.000 euros, pot pagar-se en efectiu.

Recomanen:

  • Demanar sempre la factura, utilitzis el mitjà de pagament que utilitzis.
  • No pagar en efectiu si l’import total és superior a 1.000 euros. Ho podem fer per qualsevol mitjà de pagament que deixi constància de l’operació.
  • Si algun empresari o professional t’exigeix cobrar en efectiu per imports superiors, denuncia-ho davant l’Agència Tributària.

 

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.