Scroll Top
COM TRIBUTEN LES CRIPTOMONEDES?
Actualment, el mercat de les criptodivises i l’interès per aquests criptoactius s’ha incrementat des de l’inici de la pandèmia i, evidentment, Hisenda ha posat el focus en aquests actius digitals.

COM TRIBUTEN LES CRIPTOMONEDES?

Actualment, el mercat de les criptodivises i l’interès per aquests criptoactius s’ha incrementat des de l’inici de la pandèmia i, evidentment, Hisenda ha posat el focus en aquests actius digitals.

Des de FACTO ens veiem en l’obligació d’alertar sobre els perills d’incomplir amb les obligacions davant l’Agència Tributària derivades de les operacions relacionades amb aquestes criptomonedes.

Aquest interès per la inversió en criptoactius s’està estenent massivament. Les criptomonedes s’han convertit en uns anys en la font principal de generació de riquesa per a molts inversors no massa versats en temes fiscals.

La comissió d’experts per a la reforma fiscal de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, està buscant la manera d’aflorar els guanys patrimonials que generen aquests criptoactius, així com el redisseny dels tributs per a gravar aquestes divises digitals.

De la mateixa manera la UE està treballant en una regulació específica a aquest efecte. Aquesta norma regularà el funcionament dels mercats de criptoactius i no s’espera la seva aprovació i aplicació abans de 2024.

Avui dia, la gestió d’aquests actius, per part dels inversors, genera molts dubtes sobre la seva tributació i obligació d’informació a través del temut model 720.

Al llarg d’aquest post tractarem de respondre qüestions rellevants que se’ns presenten.

Dit això, les qüestions que més preocupen els inversors és com tributen les criptomonedes. En aquest punt se’ns generen diferents preguntes clau:

Quan han de declarar-se? Quins impostos han de pagar-se? I, quines sancions comporta no complir amb les nostres obligacions fiscals? Entre d’altres.

Com a premissa bàsica, cal indicar que els posseïdors d’aquestes monedes virtuals han de complir amb les obligacions de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni.

En aquestes línies ens centrarem en la primera de les obligacions, l’IRPF, ja que només aplicaria l’Impost de Patrimoni quan el valor dels béns o drets declarats superés els 2.000.000 d’euros.

Quan han de declarar-se? Quins impostos han de pagar-se per les criptomonedes?

Aquests criptoactius són la representació virtual d’un valor i, per tant, s’han de computar com a part del patrimoni del seu titular. També la seva transmissió, tant en l’IRPF com en l’impost sobre successions i donacions.

Per tant, tal com consta el calendari del contribuent per a 2022, la campanya d’IRPF i de l’Impost de Patrimoni s’inicia el 6 d’abril, i finalitza el 30 de juny.

En aquest punt ens sorgeix una altra qüestió important, quan he de declarar la compra de criptomonedes a Hisenda?

La resposta és, depèn. En l’IRPF només serà necessari declarar el guany patrimonial que generin com a rendiment, transmissions, permutes o vendes de criptomonedes i, per tant, hauran de declarar-se i incloure’s en la base imposable de l’estalvi dins de l’impost sobre la renda.

No obstant això, existeixen altres dos moments en els quals sorgeix l’obligació de declaració per la mera tinença d’aquests actius.

El primer seria quan el contribuent està obligat a presentar l’impost sobre el patrimoni. I el segon, quan les criptodivises es troben a l’estranger sempre que superin un valor de 50.000 euros, i, una vegada declarada, cada any posterior en el qual la variació de valor sigui superior a 20.000 euros a través del model 720.

 

Hi ha IVA en la compra o venda de criptomonedes?

No. La compra o venda d’aquestes criptodivises està exempta d’IVA conforme a normativa. L’IVA només s’aplica en la compra o venda de béns o serveis segons es desprèn de la Llei de l’IVA en el seu article 20.

 

Per quin concepte tributen les criptomonedes?

Les criptomonedes tributen, tècnicament, d’igual manera que les accions. És a dir, per la diferència entre el valor d’adquisició i transmissió i com ja hem comentat anteriorment tributarà en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF.

 

Quant cal pagar per aquest guany patrimonial?

En funció de l’import d’aquest guany patrimonial, la progressivitat de l’impost estableix diferents percentatges sobre aquests increments patrimonials.

Els trams són els següents:

–           Primer tram: 19% per als primers 6.000 euros

–           Segon tram: 21% entre els 6.000 i els 50.000 euros

–           Tercer tram: 23% entre els 50.000 a 200.000 euros

–           Quart tram: 26% per a més de 200.000 euros

Així mateix, la quota tributària final a pagar dependrà de les situacions particulars i de la situació patrimonial de cada contribuent.

 

Quines són les sancions per no tributar o no fer-ho correctament?

La Llei General Tributària estableix diverses sancions per diferents situacions com deixar d’ingressar el deute tributari, incomplir l’obligació de presentar de manera completa i correcta, sol·licitar indegudament devolucions o beneficis fiscals, determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents, etc.

El procediment estableix que es prendrà com a base per a la sanció la quantia indegudament declarada, podent qualificar-se com el fet com a lleu, greu o molt greu en funció de diferents qualificadors de la infracció, la qual cosa suposa des d’un 50% de la quota tributària regularitzada si es qualifica com a lleu, fins a un 150% en cas de qualificar-se com molt greu.

Des de FACTO us animem a que ens consulteu si teniu cap dubte al respecte de cara a la propera campanya de l’IRPF.

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.