Scroll Top
COM FUNCIONA LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMB LA NOVA LLEI?
Com totes sabeu, el 9 de març de 2018 va entrar en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta regeix tots els procediments i contractes que impulsa l’administració pública. Però què és una licitació? Què implica per l’Economia Social Solidària (ESS) aquesta nova llei de contractació pública?

Com totes sabeu, el 9 de març de 2018 va entrar en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta regeix tots els procediments i contractes que impulsa l’administració pública. Però què és una licitació? Què implica per l’Economia Social Solidària (ESS) aquesta nova llei de contractació pública?

Què és una licitació?

Una licitació és el procés pel qual l’Administració pública (ens, organisme o entitat del sector públic) fa una petició d’ofertes a diversos proveïdors per adquirir un bé, servei o subministrament o executar una obra. Cal tenir en compte que, a diferència de les subvencions, quan gestionem serveis licitats es contempla el marge empresarial (benefici) i no és necessari cofinançar ni fer un informe justificatiu Tot i així en qualsevol moment ens poden requerir documentació per verificar que estiguem gestionant correctament les partides consignades en el pressupost ( o documentació tècnica).

Reflexions sobre com funciona la contractació pública des de l’ESS

La nova llei està comportant molts canvis en el sector, però com impacten en l’ESS? És un bon moment per plantejar-se treballar per accedir a contractes públics? Des de Facto volem aportar a aquest debat tres reflexions:

Canvi del criteri d’oferta econòmicament més avantatjosa a millor relació qualitat-preu

La nova llei incorpora com a criteri general d’adjudicació que l’oferta amb millor qualitat-preu o cost-eficiència hauria de ser l’adjudicatària. Aquest concepte trenca amb totes les pràctiques anteriors de contractació pública basades en criteri de preu, ja que no es manté com a criteri l’oferta econòmicament més avantatjosa-

Foment de l’estructuració per lots

Aquesta reflexió és un aspecte clau. L’administració per defecte cal que impulsi els concursos per lots (parcel·lats), aquest fet provoca un major mercat i possibilitat d’accés, ja que es poden limitar les participacions. Alhora, ens ajuda a superar una de les principals problemàtiques per a ser licitadores, la solvència tècnica i econòmica.

Aplicació de criteris socials, mediambientals i laborals

Aplicar a les licitacions criteris de respecte ambiental, laboral, millores socials, intrísencs a l’ESS i al cooperativisme, afavoreix l’accés a licitacions, millors avaluacions i major potencial competitiu.

Anirem desglossant aquests conceptes en d’altres articles, però com a reflexió inicial sobre com funciona la contractació pública creiem que la nova llei ha obert la porta a que el cooperativisme i l’ESS participin en un major nombre de concursos.