Scroll Top
CAMPANYA DE LA RENDA 2021
Com sempre, abans de la confirmació de l’esborrany que ens facilita l’Agència Tributària, és necessari fer una revisió de les dades incorporades en el model.
AVÍS IMPORTANT

Com sempre, abans de la confirmació de l’esborrany que ens facilita l’Agència Tributària, és necessari fer una revisió de les dades incorporades en el model. Hisenda compte amb molta informació i té unes bases de dades molt potents, però no infal·libles i és possible que algunes operacions que haurien de ser presents en la nostra declaració de la renda no hi siguin.

A continuació us fem una breu relació de dades que normalment no figuren en l’esborrany:

 • Arrendaments de locals o pisos turístics.
 • Rendes immobiliàries per immobles en nua propietat.
 • Vendes d’actius financers no recollides com a rendiment.
 • Rendes de plans de pensions.
 • Rendes procedents de l’estranger.
 • Rendiments del treball en empleats amb mobilitat laboral o pagaments del FOGASA.

 

Principals novetats en la campanya de la Renda 2021

Les novetats, els principals canvis i modificacions a tenir en compte respecte a la campanya de Renda de l’any passat són:

1. CANVIS EN LA TAULA DE RETENCIONS

La Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2021 va aprovar modificacions relatives al tram màxim aplicable a la base liquidable de l’Impost així com al percentatge màxim de retenció. Es va crear un nou tram corresponent a les rendes que superin els 300.000 euros amb un tipus impositiu nominal del 24,5%. Aquest tram estatal es complementarà amb el corresponent tram autonòmic.

La taula de retencions 2021:

Trams IRPF 2021Tipus estatalTipus autonòmicTipus total
Fins a 12.450 euros9,50%9,50%19,00%
De 12.450 euros a 20.200 euros12,00%12,00%24,00%
De 20.200 euros a 35.200 euros15,00%15,00%30,00%
De 35.200 euros a 60.000 euros18,50%18,50%37,00%
De 60.000 euros a 300.000 euros22,50%22,50%45,00%
A partir de 300.000 euros24,50%22,50%47,00%

 

2. CRIPTOMONEDES

Aquest 2022, Hisenda augmenta la vigilància sobre les inversions en criptomonedes buscant evitar l’evasió i el frau fiscal. Per això, l’Agència Tributària obliga a reflectir en la Declaració de la Renda aquestes inversions quan els ingressos obtinguts superin els 1.000 euros tant si s’obtenen a Espanya com a l’estranger.

 

3. RENDES DE L’ESTALVI

Una altra de les novetats és la inclusió d’un tram que afecta les rendes procedents de l’estalvi. Aquestes són les que procedeixen dels dividends d’accions, les rendibilitats d’inversions en fons o els dipòsits a termini fix. Aquest nou tram, el quart, afecta aquelles rendes de l’estalvi que superin els 200.000 euros, a les quals se’ls aplicarà un tipus del 26%.

Base liquidable de l’estalviQuota íntegraResta base liquidable estalviTipus aplicable
Fins a 0 euros0 eurosFins a 6.000 euros19,00%
Fins a 6.000 euros1.140 eurosFins a 44.000 euros21,00%
Fins a 44.000 euros10.380 eurosFins a 150.000 euros23,00%
Fins a 200.000 euros44.880 eurosEn endavant26,00%

 

4. MODIFICACIÓ DE LA REDUCCIÓ PER APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS EN L’IRPF

El Reial decret 899/2021, de 19 d’octubre, estableix un ordre de prelació (article 51 del RIRPF): s’entendran reduïdes, en primer lloc, les aportacions corresponents a anys anteriors.

Període transitori (disposició addicional dinovena del RIRPF): es trobin pendents de reducció a 1 de gener de 2021, a l’efecte del que es preveu en l’article 51 d’aquest Reglament s’entendrà que les quantitats pendents de reducció corresponen a contribucions imputades pel promotor.

D’altra banda, les desgravacions dels plans de pensions privats individuals es redueixen a un màxim de 2.000 euros, mentre que els plans d’empresa eleven el límit fins als 8.000 euros.

 

5. NOVES DEDUCCIONS PER OBRES DE MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

S’estableixen en el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tres noves deduccions:

5. 1. Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge.
5. 2. Deducció per obres per a la millora del consum d’energia primària no renovable.
5. 3. Deducció per obres de rehabilitació energètica de l’edifici.

Per a la justificació de l’aplicació d’aquestes deduccions serà necessari acompanyar a la declaració de:

 • Document acreditatiu de la realització de les obres.
 • Document acreditatiu d’estar al corrent dels pagaments generats per aquestes obres.
 • Document acreditatiu de la millora d’eficiència energètica emès per un tècnic titulat i professió habilitant.

En cas de ser una comunitat de veïns, per als dos primers documents, valdrà que el president expedeixi el corresponent escrit en nom de la comunitat.

 

Qui està obligat a presentar declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques?

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques amb residència habitual a Espanya, segons les seves circumstàncies personals i familiars.

Estan obligats a presentar declaració per l’IRPF, els qui hagin obtingut en 2021 rendes superiors a les següents quanties, amb caràcter general:

A. Rendiments íntegres del treball (sous, salaris, pensions…) amb els següents límits:

 1. Amb caràcter general, el límit és 22.000 € anuals, si procedeixen d’un únic pagador. També s’aplica si s’han percebut de diversos pagadors quan:
  • La suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superi en conjunt, 1.500 € anuals.
  • Els seus únics rendiments del treball consisteixin en pensions de la Seguretat Social i altres prestacions passives i que el tipus de retenció aplicable s’hagi determinat pel procediment especial, establert reglamentàriament.
 1. El límit s’estableix en anuals quan
  • Procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superen 1.500 € anuals.
  • S’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments, (tret que aquestes últimes procedeixin dels pares per decisió judicial).
  • El pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir (per exemple, pensions procedents de l’estranger).
  • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

B. Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de comptes…) i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte (per transmissions de béns, d’accions i fons d’inversió, uns certs premis…), amb el límit conjunt de 1.600 € anuals. S’exclouen d’aquest límit els guanys patrimonials de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.

C. Rendes immobiliàries imputades (per la propietat d’uns certs immobles no arrendats diferents de l’habitatge habitual…), rendiments íntegres de Lletres del Tresor, subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivades d’ajudes públiques amb el límit, conjunt de 1.000 € anuals.

No hauran de declarar els qui obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari i immobiliari – per arrendament de béns immobles…), d’activitats econòmiques (empresaris, professionals…) i guanys patrimonials subjectes o no a retenció, quan la seva suma no excedeixi de 1.000 € ni els qui hagin tingut pèrdues patrimonials inferiors a 500 €.

No obstant això, encara no superant els imports anteriors, hauran de presentar declaració els contribuents que vulguin beneficiar-se de:

 • Deducció per inversió en habitatge habitual (per a adquisicions realitzades fins al 31 de desembre de 2012).
 • Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.
 • Deducció per doble imposició internacional.
 • Reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social.

Així mateix, estan obligades a declarar totes les persones titulars de l’ingrés mínim vital i totes les persones integrants de la unitat de convivència amb independència que compleixin o no els requisits anteriors.

Aquests límits són els mateixos en tributació individual i conjunta.

 
Formes de presentació i pagament de l’Impost sobre la Renda

Existeixen tres vies per a la confecció de la declaració de la renda i la seva presentació

 • Per mitjans electrònics a través d’Internet. Ja sigui a través del programa habilitat a aquest efecte en la seu electrònica de la AEAT (RentaWeb) o a través de l’aplicació mòbil de l’Administració tributària.
 • Per telèfon.
 • En les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària prèvia sol·licitud de cita, així com en les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, ciutats amb Estatut d’Autonomia i entitats locals per a la confirmació de l’esborrany de declaració.

Si la declaració resultés a ingressar, el contribuent podrà domiciliar l’ingrés, ingressar obtenint un número de referència complet (*NRC) de la seva entitat bancària o bé podrà efectuar el pagament a través d’un document per a l’ingrés en una entitat col·laboradora que haurà d’imprimir i procedir a efectuar aquest ingrés.

 

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.